Kooli vastuvõtt

Kooli laste vastuvõtmine käib ainult HARNO koolivälise nõustamismeeskonna otsuse alusel.

Rajaleidja kontaktid nõustamise broneerimiseks:

Tel.: 735 0700

E-post: rajaleidja@rajaleidja.ee 
Taotluse vormi koolivälisele nõustamiskomisjonile leiate siit!

 

Avaldused kooli vastuvõtuks

Lisa 1. Avaldus esimesse klassi astumiseks 

Lisa 2. Avaldus 2.-9. klassi astumiseks 

 

Pikapäevarühma ja õpilaskodu avaldused leiad
Meie kool - Blanketid alt või Tugiteenused - Õpilaskodu - Õpilaskodu avaldused ja Tugiteenused - Pikapäevarühm - Avaldus pikapäevarühma alt. 

Avalduse täitmiseks palun laadige avaldus arvutisse alla.
Allalaetud avaldus avage PDF-lugejaga (nt Adobe Acrobat Reader).
Pärast avalduse täitmist salvestage dokument.

Avaldused palume saata e-posti aadressile tondi@tondi.edu.ee 

 

TALLINNA TONDI PÕHIKOOLI VASTUVÕTU KORD
HA juhataja kk 13.02.2019 nr 1.-2/76

 

1. ÜLDSÄTTED


1.1 Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Tondi Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.
1.2 Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.
1.3 Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
1.4 Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

 

2. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE


2.1 Lapse kooli vastuvõtmise eelduseks on koolivälise õppenõustamismeeskonna otsus soovitatud riikliku lihtsustatud õppekava vastava õppetaseme ja toe liigi kohta. Vastav otsus peab olema leitav EHIS-st.

2.2. Lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab lapsevanem (eeskostja/hooldaja) direktorile kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (Lisa 1), millele lisab järgmised dokumendid:

 • lapse sünnitõendi koopia;
 • vanema (eestkostja/hooldaja) isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
 • koolieelses lasteasutuses käiva lapse puhul koolivalmiduskaart;

2.3 Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem (hooldaja/eeskostja) direktorile kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (Lisa 2), millele lisab järgmised dokumendid:

 • lapse sünnitõendi koopia;
 • vanema (eestkostja/hooldaja) isikut tõendava dokumendi ja esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • eelmise kooli direktori poolt kinnitatud väljavõte õpilasraamatust, õppeaasta jooksul kooli vahetava õpilase puhul ka viimase perioodi tunnistuse;
 • välisriigis õppinud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument, millele lapsevanem (eestkostja/hooldaja) lisab vajadusel tõlkebüroo kinnitusega tõlke.
   

3. KOOLI VASTUVÕTMISE ALUSED


3.1. Tallinna Tondi Põhikooli võetakse vastu Rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid ja vabadele õpilaskohtadele ka väljaspool Tallinna elavaid koolikohustuslikke õpilasi.

3.2. Tallinna Tondi Põhikool võtab vastu lihtsustatud õppekava alusel õppivaid õpilasi järgmistesse klassidesse:

 • klassid põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppe tasemel olevatele õpilastele, kellele on määratud tõhustatud või eritugi;
 • klassid põhiharidust omandavatele toimetulekuõppe tasemel olevatele õpilastele, kellele on määratud eritugi;
 • klassid põhiharidust omandavatele hooldusõppe tasemel olevatele õpilastele, kellele on määratud eritugi.
   

4. KOOLI VASTUVÕTMISE KORD


4.1. Kooli 1. klassi astuda soovijad registreeritakse lapsevanema avalduse ja koolivälise nõustamismeeskonna vastava otsuse põhjal alates 1. märtsist. Peale 1.märtsi tehtud koolivälise nõustamismeeskonna otsuse korral tuleb avaldus esitada hiljemalt ühe kuu jooksul selle saamisest. Teistesse klassidesse võib avaldusi esitada aastaringselt, v.a puhkuse ajal juulis.

4.2. Õpilaste kooli vastuvõtmine 2.-9.klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

4.3. Avalduse vastuvõtmise kohta saadab kool lapsevanemale/hooldajale 5 päeva jooksul kirjaliku kinnituse üldjuhul e-postiga.

4.4. Vajadusel esitab lapsevanem taotluse õpilase vastuvõtmise kohta õpilaskodusse või pikapäeva rühma.

4.5. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.

4.6. Lapsevanema põhjendatud taotluse ja õppenõukogu positiivse otsuse alusel pikendatakse 9. klassi õpilase õppeaega lihtsustatud õppe tasemel ühe lisaõppeaasta võrra, toimetuleku- ja hooldusõppe tasemel kahe täiendava-aasta (LA1 ja LA2) ja ühe lisaõppeaasta võrra. Taotlused tuleb esitada kooli 9. klassi esimesel poolaastal.
Erandkorras (nt kutseõppeasutusest väljalangemine) võetakse õpilasi lisaõppeaasta klassi lapsevanema põhjendatud taotluse alusel kuni käimasoleva õppeaasta esimese õppeperioodi lõpuni.

 

5. ÕPILASE ÜLEMINEK ÜHEST KOOLIST TEISE


5.1 Õpilane jätkab üldjuhul õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis.

5.2 Õppenõukogu määrab õpilase õpingute jätkamiseks klassi, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

 • välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 • õpilane, kellel puudub õpinguid tõendav dokument;
 • õpilane, kellele on soovitatud õppekava vahetust;
 • õpilane, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;

5.3 Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisesse klassi. Vanema põhjendatud taotluse ja kooli nõustamisgrupi soovitusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 

6. TALLINNA TONDI PÕHIKOOLI VASTUVÕTU KORRA MUUTMINE


6.1. Kõik muudatused käesolevas korras arutatakse läbi hoolekogus. Tehtud muudatused kinnitab Tallinna Haridusamet