Kooli vastuvõtt

Kooli laste vastuvõtmine käib ainult HARNO koolivälise nõustamismeeskonna otsuse alusel.

Rajaleidja kontaktid nõustamise broneerimiseks:

Tel.: 735 0700

E-post: rajaleidja@rajaleidja.ee 
Taotluse vormi koolivälisele nõustamiskomisjonile leiate siit!

Kooli 1. klassi astuda soovijad registreeritakse lapsevanema avalduse ja koolivälise nõustamismeeskonna vastava otsuse põhjal alates 1. märtsist.
Teistesse klassidesse võib avaldusi esitada aastaringselt v.a suvel vastavalt infole kooli kodulehel.

Õpilase kooli vastuvõtmine 2.– 9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

Avaldused kooli vastuvõtuks

Lisa 1. Avaldus esimesse klassi astumiseks 

Lisa 2. Avaldus 2.-9. klassi astumiseks 

Lisa 3. Avaldus lisaaastale jäämiseks

 

Pikapäevarühma ja õpilaskodu avaldused leiad
Meie kool - Blanketid alt või Tugiteenused - Õpilaskodu - Õpilaskodu avaldused ja Tugiteenused - Pikapäevarühm - Avaldus pikapäevarühma alt. 

Avalduse täitmiseks palun laadige avaldus arvutisse alla.
Allalaetud avaldus avage PDF-lugejaga (nt Adobe Acrobat Reader).
Pärast avalduse täitmist salvestage dokument.

Avaldused palume saata e-posti aadressile vastuvott@tondi.edu.ee 

 

Tallinna Tondi Kooli vastuvõtu kord

Kinnitatud Tallinna HA juhataja käskkirjaga nr. T-7-1/24/99 29.02.2024

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Tondi Kooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord. 

1.2 Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.  

1.3 Vastuvõtmise tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni. 
1.4 Kool avalikustab kooli vastuvõtmise tingimused ja korra kooli veebilehel. 
 

2. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE TINGIMUSED

2.1 Tallinna Tondi Kooli võetakse vastu Rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid ja vabadele õpilaskohtadele ka väljaspool Tallinna elavaid koolikohustuslikke õpilasi. 

2.2 Tallinna Tondi Kool võtab vastu lihtsustatud õppekava alusel lihtsustatud õppe, toimetulekuõppe ja hooldusõppe tasemel õppivaid õpilasi.

2.3 Lapse kooli vastuvõtmise eelduseks on koolivälise nõustamismeeskonna otsus soovitatud riikliku lihtsustatud õppekavale vastava õppetaseme ja toe liigi kohta. Vanem esitab koolivälise nõustamismeeskonna otsuse koolile koos kooli astumise avaldusega. Pärast õpilase nimekirja kinnitamist ja lapsevanema nõusoleku korral rakendab kool koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.

2.4 Lapse vastu võtmisel 1. klassi esitab lapsevanem (eeskostja/hooldaja) direktorile kooli  vastuvõtmise tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (Lisa 1), millele lisab järgmised dokumendid: 

 • lapse sünnitõendi koopia; 
 • vanema (eestkostja/hooldaja) isikut tõendava dokumendi ja eestkostja/hooldaja puhul esindusõigust tõendava dokumendi koopia; 
 • koolieelses lasteasutuses käiva lapse puhul koolivalmiduskaart või pedagoogilis-psühholoogiline iseloomustus koolieelsest õppeasutusest;
 • digifoto õpilaspileti jaoks;
 • allkirjastatud isikuandmete töötlemise nõusolek (Lisa 3).

2.5 Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem (hooldaja/eestkostja) direktorile kooli vastuvõtmise tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (Lisa 2), millele lisab järgmised dokumendid: 

 • lapse sünnitõendi koopia; 
 • vanema (eestkostja/hooldaja) isikut tõendava dokumendi ja eestkostja/hooldaja puhul esindusõigust tõendava dokumendi koopia; 
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • eelmise õppeasutuse poolt kinnitatud õpinguraamatu väljavõte ja klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta (kui õpilane vahetab kooli pärast õppeperioodi lõppu) või eelmise õppeasutuse poolt kinnitatud õpinguraamatu väljavõte ja klassitunnistus või hinneteleht jooksva õppeveerandi/perioodi hinnetega (kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi/perioodi kestel);
 • digifoto õpilaspileti jaoks;
 • allkirjastatud isikuandmete töötlemise nõusolek (Lisa 3);
 • välisriigis õppinud õpilase puhul välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument, millele lapsevanem (eestkostja/hooldaja) lisab vajadusel tõlkebüroo kinnitusega tõlke. 

2.6 Koolivälise nõustamismeeskonna otsus ja avaldus koos lisadokumentidega tuleb saata kooli e-posti aadressile: vastuvott@tondi.edu.ee või tuua kooli juhiabi kätte paberkandjal.

 

3. KOOLI VASTUVÕTMISE KORD 

3.1. Kooli 1. klassi astuda soovijad registreeritakse lapsevanema avalduse ja koolivälise nõustamismeeskonna vastava otsuse põhjal alates 1. märtsist.
Teistesse klassidesse võib avaldusi esitada aastaringselt, v.a suvel, vastavalt infole kooli kodulehel.
3.2. Õpilase kooli vastuvõtmine 2.–9. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.
3.3. Avalduse vastuvõtmise kohta saadab kool lapsevanemale/hooldajale 5 tööpäeva jooksul kirjaliku kinnituse üldjuhul e-postiga.

3.4. Vajadusel esitab lapsevanem avalduse õpilase vastuvõtmise kohta õpilaskodusse või pikapäevarühma. Õpilaskodu ja pikapäevarühma vastuvõtu tingimustega on võimalik tutvuda kooli kodulehel.

3.5. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui vanem soovib oma lapse panna teise kooli, esitab ta direktorile vabas vormis avalduse lapse välja arvamiseks kooli õpilaste nimekirjast. Õpilane arvatakse Tallinna Tondi Kooli nimekirjast välja pärast vastava kinnituse saamist lapse uuest koolist.

3.6. Toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele võib kooli ja/või individuaalse õppekavaga sätestada nominaalseks õppeajaks põhikoolis 11 õppeaastat. Kooli põhjendatud otsus õppeaja pikendamisest keeldumise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilase vanemale või eestkostjale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu hiljemalt 9. klassi esimesel poolaastal.

3.7 Lapsevanema põhjendatud avalduse (Lisa 4) ja lisaõppe meeskonna positiivse otsuse korral on võimalus pärast põhikooli lõpetamist jääda üheks aastaks lisaõppe klassi (LÕ). Avaldused tuleb kooli esitada hiljemalt 30. juuniks. Erandkorras (nt kutseõppeasutusest väljalangemine) võetakse õpilasi lisaõppe klassi lapsevanema põhjendatud taotluse alusel kuni käimasoleva õppeaasta esimese õppeperioodi lõpuni. 

Vähem kui 4 avalduse korral lisaõppe klassi ei avata.
 

4. ÕPILASE ÜLEMINEK ÜHEST KOOLIST TEISE 

4.1 Õpilane jätkab üldjuhul õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis.
4.2 Õppenõukogu määrab õpilase õpingute jätkamiseks klassi, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel: 

 • välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 • õpilane, kellel puudub õpinguid tõendav dokument; 
 • õpilane, kellele on soovitatud õppekava vahetust;
 • õpilane, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või riiklikku õppekava;
 • õpilase teadmiste, oskuste ja võimete vastavus talle õppimiseks ettenähtud klassis on kooli tugimeeskonna hinnangul klassi õppetasemest oluliselt erinev.

 4.3 Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes enne välisriiki asumist õppis Eesti koolis lihtsustatud õppekava alusel ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Tallinna Tondi Koolis, asub õppima vastavas klassis, kus ta õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis.

 

 

5. TALLINNA TONDI KOOLI VASTUVÕTMISE TINGIMUSTE JA KORRA MUUTMINE


5.1. Kõik muudatused käesolevas korras arutatakse läbi hoolekogus. Tehtud muudatused kinnitab Tallinna Haridusamet.