Pikapäevarühma töökorraldus

 • Õpilastel on pikapäevarühmas tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks, sh õpiabi ja rehabilitatsiooniteenusteks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilase individuaalseid vajadusi. 
   
 • Pikapäevarühmas on õpilastel võimalik süüa tasulist oodet, mille tasub lapsevanem (eestkostja/hooldaja).
   
 • Toitlustaja ja lapsevanema (eestkostja/hooldaja) vastastikusel kokkuleppel arvestatakse toidu valmistamisel eriarsti poolt määratud dieeti. Võimaluse puudumisel tagab lapsevanem (eestkostja/hooldaja) õpilasele sobiva toidu.
   
 • Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö õppeperioodide kaupa. Tööplaani koostamise aluseks on võetud kooli üldtööplaan.
   
 • Pikapäevarühmas toimub töö pikapäevarühma päevakava alusel.
   
 • Igapäevane õppe- ja kasvatustöö ning õpilaste kohalolek kajastub kasvatusrühma päevikus.
   
 • Töö pikapäevarühmas toimub 12.30-17.00.
  Lapsevanemal (eestkostjal/hooldajal) on kohustus tulla õigeaegselt lapsele järele.
  Korduval kokkuleppe rikkumisel võetakse ühendust KOV lastekaitse spetsialistiga ja teenuse osutamine katkestatakse. 
   
 • Kui lapsevanem hilineb lapsele järele tulemisega rohkem kui 30 min ja pole sellest teada andnud ning temaga ei saa ka ühendust, siis võtab pikapäevarühma kasvataja ühendust politseiga, kes viib lapse turvakoju.
   
 • Õpilastele arsti poolt  määratud ravimid on hoiul  kooli  meditsiiniõe kabinetis. Ravimite andmise kohta peab olema arsti ettekirjutis. Ravimeid  annab õpilastele meditsiiniõde ja tema äraolekul meditsiiniõe juhendi alusel kasvataja. Ravimeid  hoitakse lukustatud kapis. Ravimite manustamise  on kirjalikult  fikseeritud. 
   
 • Õpilase haigestumise korral teavitatakse sellest lapsevanemat, kes viib lapse koju.
   
 • Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsutakse kiirabi, informeerides sellest lapsevanemat.
   
 • Pikapäevarühma kodukorra reeglite rikkumisel rakendatakse õpilasele kooli kodukorraga sätestatud mõjutusvahendeid.
   
 • Kõik õpilased on kohustatud hoidma puhtust ja korda ning heaperemehelikult kasutama kooli vara.
  Vara ja ruumi rikkumise või lõhkumise korral hüvitab kahju lapsevanem (eestkostja/hooldaja) 
   
 • Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kirjalik kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga/hooldajaga).
   
 • Pikapäevarühma kodukord on kättesaadav kooli veebilehel.