Lisaõpe

Lisaõppe ehk tööharjutusaasta eesmärk on pakkuda meie kooli lõpetanutele täiendavat ettevalmistust ja tuge õppe sujuvaks jätkamiseks või üleminekuks tööturule.  Lisaõppe kestvus on üks aasta. Õppetööd ja tegevusi planeerides, praktikat ja huviringe pakkudes püüame toetada järgmisi arengusuundi: kodumajandus, puhastusteenindus, käsitööndus ning tehnika ja ehitusvaldkonna lihttööd.

Vastavalt õpilase võimekusele osaleb ta kas lisaõppe 1. , 2. või 3. õppetasemel jälgides vastava taseme tunniplaani ja tegevusi. Igale õpilasele koostatakse üleminekuplaan, kus määratakse selle õpilase konkreetne õppe sisu ja päevakava.

Õpitasemed on sarnaselt kutseõppele liigitatud järgmiselt:  

1. tase - õpilased, kes vajavad pidevat sotsiaalset tuge ning jätkavad tööelu tugi- ja kaitstud töö keskustes.
2. tase  – õpilased, kes oskavad täita tavapäraseid, piiratud vastutusega tööülesandeid juhendamisel, jätkavad õpinguid kutseõppes 2. tasemel  ja suunduvad tulevikus avatud tööturule lihttöölistena.
3. tase  – õpilased, kes suudavad omandada vajalikud tööoskused ja sooritada tööülesandeid iseseisvalt, jätkavad õpinguid kutseõppe 3. tasemel  ning on võimelised sooritama ka kutseeksami.  

 

Lisaõppesse võetakse õpilasi, kes on saanud põhikooli lõputunnistuse samal aastal ning kes ei ole valmis õpinguid jätkama või tööturule suunduma. Õppekohtade olemasolul saavad lisaõppe aastale asuda ka need õpilased, kes ei pääsenud soovitud õppeasutusse või kes langesid kutseõppeasutusest välja esimese õppeveerandi jooksul.

LÕ klassi õpilane

  • omab eneseteenindusoskusi,
  • on võimeline suulisel juhendamisel sooritama jõukohaseid tööülesandeid minimaalselt poole tunni jooksul nii individuaalselt kui grupis töötades,
  • järgib ühiskonnas kehtivaid käitumisnorme.

Lisaõppesse asumiseks on vajalik vanema või eestkostja avaldus.  Avaldused vaatab läbi LÕ meeskond koos juhtkonnaga ning otsus saadetakse avalduse esitajale e-posti või kirja teel. Palun laadige avaldus oma arvutisse, täitke see ja saatke digitaalselt allkirjastatult kooli sekretärile tondi@tondi.edu.ee. Samuti võib avalduse vormi välja printida ning paberkandjal sekretärile esitada.

Avalduste vastuvõtt õppeaastaks 2024/2025 toimub kuni 31. mai 2024.

Õppekohtade olemasolul lisavastuvõtt septembris 2024.

 

Lisaõppe avaldus

Lisaõppe õppekava