Pikapäevarühma vastuvõtmise kord

  • Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.
  • Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.
  • Pikapäevarühm on kogupäevakooli üks osa. Õppimis-ja kasvatustingimused vastavad turvalisuse ja tervisekaitse nõuetele.
  • Pikapäevarühma võetakse õpilased lapsevanema või hooldaja kirjaliku avaldusel, et toetada õpilaste igakülgset arengut ja koolikohustuse täitmist.
  • Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelvalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel
  • Rühmad on moodustatud kahe või enama klassi õpilastest. Rühmade suuruseks on 10-13 õpilast. Arvestatud on laste vanust ja omavahelist sobivust. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada õpilaste arvu rühmas võttes arvesse laste arengulisi vajadusi. 
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu lapsvanema avalduse alusel ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema taotluse alusel.

Pikapäevarühma  ei saa võtta:

  • õpilasi, kes terviseseisundist tulenevalt võivad vajada spetsiifilist meditsiinilist abi, mida pedagoogiline personal ei suuda tagada;
  • õpilasi, kellele kool ei suuda tagada igakülgseks arenguks vajalikke keskkonna- ja ruumitingimusi ega turvalisust;
  • õpilasi, kelle käitumine pikapäevarühmas võib ohustada tema enda või teiste õpilaste turvatunnet, vaimset ja füüsilist turvalisust.