Lihtsustatud õppe tunnijaotusplaan

Aine / Klass 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Eesti keel  7 9 8 8 7 6 6 6 6
Matemaatika 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Inimeseõpetus 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Loodusõpetus 1 1 2 2 2 4 4 4 4
Ajalugu           1 2 2 1
Inglise keel         2 2 2 2 2
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Tööõpetus 2 2 2 2          
Käsitöö / Puutöö         2 2 2 3 5
Kodundus         2 2 2 2 2
Keskkonnaõpetus           1 1 1 1
Arvutiõpetus         1 1 1 1 1
Tants   1 1 1          
Draama     1 1 1        
Nädala koormus 20 23 25 25 28 30 30 32 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valikõppeained ja valiku põhimõtted:

  • 3.-4. klassis on valikaineks tants ja draama
  • 5. klassis on valikaineks draama ja arvutiõpetus
  • 6.-9. klassis on valikaineteks arvutiõpetus ja keskkonnaõpetus


Alates 4. klassist korraldatakse poistele ja tüdrukutele kehalise kasvatuse tunnid eraldi.

Võõrkeele õpetus algab lihtsustatud õppes 5. klassist. Valitud võõrkeeleks on inglise keel.

Tööõpetuse õppesuunad on:

  • puu- ja metallitöö või käsitöö (arvestatakse õpilaste soolist jaotuvust, soovi ja võimekust)
  • kodundus