Toimetuleku vähendatud mahuga kl. tunnijaotusplaan

Aine / Klass 1.-5. klass 6.-7. klass 8.-LA2 klass
Eesti keel 5 5 4
Elu- ja toimetulekuõpe 5 3 2
Matemaatika 3 2 2
Kunst- ja käeline tegevus  3 1 1
Muusikaõpetus 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 2 2
Rütmika 1 1 1
Tööõpetus   5 7
Nädala koormus 20 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Alates 6. klassist tuleb juurde tööõpetus suures mahus, selle arvelt väheneb elu- ja toimetulekuõpe, käeline tegevus, matemaatika ja eesti keel, sest siis algab aktiivne tööoskuste kujundamine. 
Tööoskused hõlmavad väikeses klassis (4. korrusel) toidu valmistamist, lihtsamaid käsitööoskusi (osaoskusi), aiatöö oskusi ja lihtsate koduste majapidamistööde tegemiseks vajalike oskusi.
Koormuse vähendamine teistes õppeainetes, ei tähenda seda, et vajalikud oskused jäävad arendamata, kõik õppeined on lõimitud ja ka tööõpetuse tundides tegeletakse vajaliku kommunikatsiooni, sotsiaalsete ja kognitiivsete oskuste arendamisega paralleelselt.