Lihtsustatud õppe eritoe tunnijaotusplaan

Sisestatud Margit poolt E, 16.Aug 2021 - 16:02
Aine / Klass 1. kl 2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl
Keeleõpetus 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Kõnearendus / lugemine 4 4 3 3 3 2      
Kirjandus             2 2 2
Matemaatika 5 5 5 5 4 4 4 4 4
Inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Loodusõpetus 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ajalugu           1 1 1 1
Inglise keel         1 1 1 1 1
Muusika 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kunst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kehaline kasvatus 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Tööõpetus 2 2 2 2          
Käsitöö / Puutöö         1 1 1 1 2
Kodundus         1 1 1 1 1
Keskkonnaõpetus           1 1 1 1
Digioskuste õpe         1 1 1 1 1
Tants   1 1 1          
Ujumine     1 1 1        
Nädala koormus 20 20 20 20 20 20 20 20 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valikõppeained ja valiku põhimõtted:

  • 3.-4. klassis on valikaineks tants ja ujumine
  • 5. klassis on valikaineks ujumine ja digioskuste õpe
  • 6.-9. klassis on valikaineteks digiosksute õpe ja keskkonnaõpetus


Alates 4. klassist korraldatakse poistele ja tüdrukutele kehalise kasvatuse tunnid eraldi.

Võõrkeele õpetus algab lihtsustatud õppes 5. klassist. Valitud võõrkeeleks on inglise keel.

Tööõpetuse õppesuunad on:

  • puu- ja metallitöö või käsitöö (arvestatakse õpilaste soolist jaotuvust, soovi ja võimekust)
  • kodundus