Hooldusõppe tunnijaotusplaan

  Nädalakoormus
Tegevusvaldkond I tasand II tasand III tasand
Kommunikatsioon 20 20 20
Kognitiivsed oskused
Sotsiaalsed oskused
Motoorika

 

Tundide arv valdkonniti jaguneb vastavalt õpilase arengu vajadustele. 
Tundide jaotus kajastub õpilase individuaalses õppekavas.