Hooldusõppe tunnijaotusplaan

  Nädalakoormus
Tegevusvaldkond I tasand II tasand III tasand
Kommunikatsioon 20 20 20
Igapäevaoskused
Kognitiivsed oskused
Sotsiaalsed oskused
Motoorika sh. peenmotoorika

 

Tundide arv valdkonniti jaguneb vastavalt õpilase arengu vajadustele. 
Tundide jaotus kajastub õpilase individuaalses õppekavas.