Andmekaitse

Lisa nr. 2
Direktori 14.12.2018
Kk nr. 1-2/43 juurde

 

TALLINNA TONDI KOOLI ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

 

Tallinna Tondi Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitse tingimustest:

Töötleme õpilaste, lapsevanemate (eestkostjate/hooldajate) isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:

- avaliku ülesande täitmisel (aluseks järgmised dokumendid):

 • Põhikooli ja gümnaasiumiseadus;
 • Tondi Kooli põhimäärus;
 • Tondi Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord;
 • Tondi Kooli e-õpilaspileti kord
   

- nõusoleku alusel. Isikuandmete töötlemisega nõustumise kinnitamiseks esitab lapsevanem kooli direktorile omakäelise või digitaalselt allkirjastatud nõusoleku avalduse: vt. Nõusoleku vorm

Töödeldavad andmed õpilaste kohta:

 • koopia sünnitõendist;
 • tegelik elukoht;
 • lapsevanemate kontaktandmed ja nimed;
 • lapsevanemate e-mailid, isiklikud telefonid;
 • üks foto õpilaspileti jaoks;
 • kooli astumise ja lahkumise kuupäev;
 • nõustamiskomisjoni otsus;
 • (vastuvõtul 1. klassi) koolivalmiduskaart;
 • (alates 2. klassi õppima asudes) õpilasraamatu väljavõte eelmisest koolist;
 • (alates 2. klassi õppima asudes) individuaalse jälgimise kaart;
 • vajadusel rehabilitatsiooniplaani koopia;
 • vajadusel õpilase terviseandmed (vanema nõusolekul või isikuandmete kaitse seaduse §14 lg1 punkt 3 alusel);
 • koolis pildistamine (va avalikus kohas pildistamine nt lõpuaktus, kooli avalikud üritused);

 

Igaühel on õigus enda ja oma lapse/eestkostetava kohta kogutud isikuandmetega tutvuda või nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressil tondi@tondi.edu.ee  

Kool ei jaga õpilaste ja lapsevanemate isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja:

 • õpilasele õppetöö tugiteenuste osutamiseks: toitlustus; e-õpilaspilet; e-päevik; õpilaskodu tasustamise taotlus; huviringis osalemine, rehabilitatsiooni plaani koostamine (ja selle raames tehtavad uuringud)
 • õpilasele õppetöö korraldamiseks: nt õppekäigud, klassiekskursioonid
 • õpilase võistlustel, konkurssidel ja muudel taolistel üritustel osalemiseks
 • õpilase osalemiseks projekti raames toimuval üritusel, kui projekti aruandes on kohustus esitada projekti toetajale toimunud üritusel osalenute nimekirjad

 

Koolielu kajastamise eesmärgil õpilastest tehtavad fotod (v.a klassipildid) tehakse nii, et õpilased on fotodel seljaga või muul moel fotodelt mitte äratuntavad. Kui kool soovib kasutada fotosid, kus õpilased on äratuntavad, küsitakse lapsevanematelt selleks alati eraldi nõusolek.

Kooli veebilehel ei avalikustata õpilaste ega vilistlaste nimekirju.
Tallinna Tondi Koolis tegeleb andmekaitse küsimustega Margit Aedma, kontakt: infojuht@tondi.edu.ee.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist.
Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee