Õpilaskodu kodukord

Tallinna Tondi Kooli 
ÕPILASKODU KODUKORD

Tallinna Tondi Kooli õpilaskodu tegevus on reguleeritud Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, Haridus- ja Teadusministri määrustega ning õpilaskodu kodukorraga.
 

Üldsätted
•    Õpilaskodusse võetakse õpilased lapsevanema, eestkostja või hooldaja kirjaliku avalduse ning elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotluse alusel, et toetada õpilaste igakülgset arengut ja koolikohustuse täitmist.
•    Õpilaskodu on kogupäevakooli üks osa.
•    Läbiviidavad tegevused lähtuvad õpilase arengulistest vajadustest ja huvidest.
•    Õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused vastavad turvalisuse ja tervisekaitse nõuetele.
•    Õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab kooli juhtkond ja Koolitervishoiu töötaja.
•    Õpilaskodu kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik.
•    Õpilaskodu kodukord on kättesaadav kooli veebilehel.


Õpilaskodu kohta ei saa võimaldada:
•    õpilastele, kes terviseseisundist tulenevalt võivad  vajada spetsiifilist meditsiinilist abi, mida pedagoogiline personal ei suuda tagada;
•    õpilastele, kellele kool ei suuda õpilaskodus tagada igakülgseks arenguks vajalikke keskkonna- ja ruumitingimusi ega turvalisust;
•    õpilastele, kelle käitumine õpilaskodus võib ohustada tema enda või teiste õpilaskodus elavate õpilaste turvatunnet, vaimset ja füüsilist turvalisust;
•    1.klassi õpilastele, sest nad ei ole veel valmis kodust eemal olemiseks ning vajavad koolikeskkonnaga harjumisel pere tuge.

Õpilaskodust arvatakse välja õpilased:
•    lapsevanema (eestkostja/hooldaja)  avalduse alusel;
•    kooli nimekirjast väljaarvatud õpilased;
•    kelle viibimine õpilaskodus võib ohustada tema enda või teiste õpilaskodus elavate õpilaste turvatunnet, vaimset - ja füüsilist turvalisust;
•    kelle tervislik seisund halveneb (tekib vajadus spetsiifilise meditsiinilise abi järele). 

Õpilaste elukorraldus õpilaskodus
•    Õpilastel on õpilaskodus tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õppimiseks sh õpiabi ja tugi- ja rehabilitatsiooniteenusteks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegevuseks, vaba aja sisustamiseks ning puhkamiseks, arvestades õpilase individuaalseid vajadusi. 
•    Õpilaskodus toimub toitlustamine 4 korda päevas. Toitlustaja ja lapsevanema  vastastikusel kokkuleppel arvestatakse toidu valmistamisel eriarsti poolt määratud dieeti. Võimaluse puudumisel tagab lapsevanem õpilasele sobiva toidu.
•    Õpilaskodus toimub töö õpilaskodu päevakava alusel.
•    Igapäevane õppe- ja kasvatustöö ning õpilaste kohalolek kajastub kasvatusrühma päevikus.
•    Õpilaskodusse vastu võetud õpilastele võimaldatakse kasutada õpilaskodu üldkasutatavaid ruume ja teenuseid ning elada kindlaksmääratud rühma eluruumis.
•    Õpilasele määratud eluruumi võib vahetada ainult kasvataja nõusolekul.
•    Teiste õpilaste eluruumides võivad õpilased viibida ainult kasvataja ja seal elavate õpilaste nõusolekul.
•    Õpilaskodu on õpilaste jaoks avatud kogu õppeperioodi vältel va nädalavahetused, riiklikud pühad ja koolivaheajad.
•    Õpilaskodu avatakse esmaspäeval kell 12.00 ja suletakse reedel kell 17.00
•    Õpilaskodus elav õpilane võib lahkuda nädala sees õpilaskodust ainult lapsevanemaga (eestkostjaga/hooldajaga) kokkulepitud ajal ja viisil kirjaliku teatise alusel.
•    Õpilane saabub kodust õpilaskodusse puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega (sh lõigatud sõrme- ja varbaküüntega).
•    Õpilane omab ilmastikule vastavaid riideid ja jalatseid kogu nädalaks.
•    Õpilaskodu ruumides kasutavad õpilased vahetusjalanõusid.
•    Õpilasel on olemas kõik vajalikud isiklikud hügieenitarbed.
•    Õpilased võivad enda vastutusel õpilaskodusse kaasa võtta isiklikke esemeid (mobiiltelefon, mänguasjad jms). Kaasa võetud isiklike asjade kadumise või purunemise eest kool ei vastuta.
•    Enne öörahu pannakse IT vahendid  hommikuni selleks ettenähtud (lukustatud kappi) kohta hoiule. 
•    Õpilaskodus elav õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda ja õpilaskodu kodukorda ning õpilaskodu päevakava.
•    Kõik õpilaskodu elanikud on kohustatud hoidma oma toas puhtust ja korda ning heaperemehelikult kasutama õpilaskodu vara. Vara -  ja ruumi rikkumise või lõhkumise korral hüvitab kahju lapsevanem (eestkostja/hooldaja) 
•    Voodipesu vahetatakse iga 2 nädala järel.
•    Õppetundide ajal on õpilaskodu suletud.
•    Õpilastele arsti poolt  määratud ravimid on hoiul  kooli  meditsiiniõe kabinetis. Ravimite manustamise kohta peab olema arsti ettekirjutis. Ravimeid annab meditsiiniõde ja tema äraolekul  meditsiiniõe kirjaliku juhendi alusel õpilaskodu töötaja. Õpilaskodus hoitakse ravimeid lukustatud kapis. Ravimite manustamise  on kirjalikult  fikseeritud. 
•    Õpilase haigestumise korral teavitatakse sellest lapsevanemat, kes viib lapse koju.
•    Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsutakse kiirabi, informeerides sellest lapsevanemat.
•    Õpilaskodu kodukorra reeglite rikkumisel rakendatakse õpilasele kooli kodukorraga sätestatud mõjutusvahendeid.

    
    
    
    
ÕPILASE MEELESPEA

1. Olen viisakas ja sõbralik kõigi täiskasvanute ja laste vastu. 
2. Arvestan, et kõigil õpilaskodu elanikel on õigus kodurahule ja vaikusele.
3. Pärast koolipäeva vahetan riided ja riputan kappi.
4. Hoian oma toa ja kapi puhtana ning korras. Toa korrastus on ühel päeval 
    nädalas.
5. Arvutit ja mobiiltelefoni kasutan kasvataja loal.
6. Õpilaskodust ja kooli territooriumilt lahkun ainult kasvataja loal.
7. Ma ei kutsu õpilaskodusse külalisi.  
8. Käitun sööklas viisakalt, järgin lauakombeid.
9. Suitsetamine, alkoholi, energiajookide ja narkootiliste ainete tarbimine on keelatud.
10. Avariidest ja teistest riketest (elektrijuhtmed jms) teatan kohe kasvatajale.
11. Probleemide korral pöördun oma kasvataja poole.
12. Teleri vaatamine on lubatud kuni 5.klassi õpilastele kella 20.30-ni,  
       6-9.klassi õpilastele kella 21.30-ni.
13. Öörahu ajal olen vaikselt oma toas. Öörahu algab 1-5 klassi õpilastel kell 
       21.30, 6-9 klasside õpilastel  kell 22.00.

 Õpilaskodu kodukorra mittetäitmise puhul kasutatavad mõjutusmeetmed: 
•    suuline märkus kasvataja poolt (3 märkust);
•    arvuti kasutamise keeld;
•    suuline märkus õpilaskodu juhataja poolt;
•    kasvatajapoolne teatamine lapsevanemale (eestkostjale/hooldajale);
•    õpilase käitumise või probleemi arutamine ümarlauas lapsevanema (eestkostja/hooldaja), klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi,  psühholoogi, õpilaskodu töötaja ja õpilase osalusel;
•    direktori käskkiri 
•    lühiajaliselt õpilaskodust eemaldamine; 
•    õpilaskodu õpilase nimekirjast väljaarvamine, kui õpilane rikub õpilaskodu kodukorda, seades ohtu kaasõpilaste/kasvatajate turvalisuse).