Tallinna Tondi Põhikool

Pikapäevarühm võimaldab õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist koduste õpiülesannete täitmisel, suunamist huvialategevustes ning huvide arendamisel ja õpilase õigeaegset invatranspordi peale saatmist.

Rühmad on moodustatud kahe või enama klassi õpilastest. Rühmade suuruseks on 10-13 õpilast. Arvestatud on laste vanust ja koolitüüpi.

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.
Kooli direktor kinnitab pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks käskkirjaga.
Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja lapsevanema avalduse alusel kooli direktori käskkirjaga

Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö õppeveerandite kaupa. Tööplaani koostamise aluseks on võetud kooli üldtööplaan.
Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja „Kasvatusrühma päevikus“.

Pikapäevarühma päevakava peab sisaldama:
1. koduste ülesannete täitmise toetamine
2. suunamine huvialaringidesse
3. vaba aja sisustamine ja võimalusel värskes õhus viibimine
4. oode kell 15.15
5. graafiku alusel invatranspordile saatmine
Kasvatajal on õigus päevakava muuta sõltuvalt huvialaringide aegadest ja bussigraafikust.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe-ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste soovidest ning transpordivõimalustest.

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda kasvataja loal, eelneva kokkulepe alusel lapsevanemaga (eestkostjaga).

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004