Tallinna Tondi Põhikool

Üldsätted

  1. Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Tondi Põhikooli õpilaskodusse (edaspidi õpilaskodusse) vastuvõtmise ja väljaarvamise alused ja kord
  2. Õpilaskodu on ellu kutsutud õpilaste tugisüsteemina arvestades nende individuaalseid vajadusi ja huvidele vastavaid õppimis-, elamis- ja kasvatustingimusi
  3. Õpilaskodu töökorralduse alused on kehtestatud 11.08.2010. HTM määrusega nr 39 "Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord"
  4. Kooli omaniku taotlusel ning kooskõlastatult kooli vastuvõetud õpilaste asukoha omavalitsustega on osadele õpilaskodus olevatele kohtadele rakendatud riiklikku toetust


Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise otsustab kooli direktor.
Õpilase õpilaskodusse vastuvõtmise aluseks on:

  1. õpilase vanema (eeskostja/hooldaja) taotlus;
  2. õpilase vanema (eeskostja/hooldaja) taotlus koos õpilase elukohajärgse omavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku põhjendatud taotlusega ning õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolekuga.

Õpilaskodust kuulub õpilane väljaarvamisele

  1. lapsevanema (eeskostja/hooldaja) avalduse põhjal tugiteenuse vajaduse lõppemisel;
  2. pärast õpingute katkestamist või lõpetamist Tallinna Tondi Põhikoolis vastavalt lapsevanema (hooldaja/eeskostja) avaldusele;
  3. õpilase süstemaatilisel õpilaskodu kodukorra eiramisel

Õpilaskodu töökorralduse alused:
Õpilased võivad elada õpilaskodus kogu õppeaasta jooksul välja arvatud koolivaheajad, riiklikud pühad ja laupäevad-pühapäevad.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004