Tallinna Tondi Põhikool

Tallinna Tondi Põhikooli
ÕPILASKODU TÖÖKORRALDUS (asenduspinnal Sõpruse pst.248 viibimise ajal )

• Tallinna Tondi Põhikooli õpilaskodu tegevus on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, Haridus- ja Teadusministri määrustega ning õpilaskodu kodukorraga.
• Õpilaskodu on õpilaste jaoks avatud kogu õppeperioodi vältel va nädalavahetused, riiklikud pühad ja koolivaheajad.
• Õpilaskodu avatakse esmaspäeval kell 14.00 ja suletakse reedel kell 8.30. Reedeti viibivad õpilased tundide järgselt kuni kojuminekuni pikapäevarühmades Vilde tee 69.
• Õppetundide ajal on õpilaskodu suletud.
• Õpilaskodus elav õpilane lahkub nädala sees õpilaskodust vanema või hooldajaga kokkulepitud ajal ja viisil kirjaliku teatise alusel.
• Õpilaskodus toimub töö õpilaskodu päevakava alusel.
• Igapäevane õppe- ja kasvatustöö ja õpilaste kohalolek kajastub kasvatusrühma päevikus.
• Õpilaskodusse vastu võetud õpilastele võimaldatakse kasutada õpilaskodu üldkasutatavaid ruume ja elada kindlaksmääratud rühma eluruumis.
• Õpilasele määratud eluruumi võib vahetada ainult kasvataja nõusolekul.
• Teiste õpilaste eluruumides võivad õpilased viibida ainult seal elavate õpilaste ja kasvataja nõusolekul.
• Kõik õpilaskodu elanikud on kohustatud hoidma oma toas puhtust ja korda ning heaperemehelikult kasutama õpilaskodu vara. Lõhkumise korral hüvitab kahju lapsevanem.
• Voodipesu vahetus toimub iga 2 nädala järel.
• Õpilased võivad õpilaskodusse kaasa võtta isiklikke asju (mobiiltelefon, mänguasjad jms).
• Kasvatajal on õigus ja kohustus võtta hoiule õpilase isiklikud IT vahendid kui need segavad teisi õpilasi või neid kasutatakse öörahu ajal. Äravõetud asjade kohta vormistatakse kirjalik teatis ning neid hoitakse lukustatud kapis.
• Kaasa võetud isiklike asjade kadumise või purunemise eest kool ei vastuta.
• Õpilastele arsti poolt määratud ravimid on hoiul kooli meditsiiniõe kabinetis. Ravimite manustamise kohta peab olema arsti ettekirjutis. Ravimeid manustab meditsiiniõde ja tema äraolekul õpilaskodu töötaja. Õpilaskodus hoitakse ravimeid lukustatud kapis. Ravimite manustamise on kirjalikult fikseeritud.
• Õpilase haigestumise korral teavitatakse sellest lapsevanemat, kes viib lapse esimesel võimalusel koju.
• Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsutakse kiirabi, informeerides sellest eelnevalt lapsevanemat.
• Õpilaskodu töökorraldus on kättesaadav kooli veebilehel.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004