Tallinna Tondi Põhikool

Kooli vastuvõtt

Kooli laste vastuvõtmine käib ainult läbi Tallinna ja Harjumaa nõustamiskomisjoni.

Nõustamiskomisjoni kontaktid

Anu Pärn, nõustamiskomisjoni esimees, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5627 7374
Kersti Gottlob, nõustamiskomisjoni koordineerija, 5044 923, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Lisa 1. Avaldus esimesse klassi astumiseks (pdf), avaldus esimesse klassi astumiseks (doc)

Lisa 2. Avaldus 2-9 klassi astumiseks (pdf), avaldus 2.-9. klassi astumiseks (doc)

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr. 1.-2/89 23.02.2017

PS! Kui avaldused ei taha avaneda, vajuta Ctrl+F5 ja proovi uuesti avada.

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesoleva korraga sätestatakse Tallinna Tondi Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.
1.2 Kooli vastuvõtu tingimused ja kord kehtestatakse lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 27, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.
1.3 Vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
1.4 Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

 

2. ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMINE

2.1 Lapse vastuvõtmisel 1. klassi esitab lapsevanem (eeskostja/hooldaja) direktorile kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse (Lisa 1), millele lisab:
1) nõustamiskomisjoni otsuse;
2) lapse isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
3) vanema (eestkostja/hooldaja) isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse jälgimise kaardi ja koolivalmiduskaardi;
6) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja.
2.2 Juba koolikohustuse täitmist alustanud õpilase kooli vastuvõtmisel esitab lapsevanem (hooldaja/eeskostja) direktorile kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse (Lisa 2), millele lisab:
1) nõustamiskomisjoni otsuse;
2) lapse isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
3) vanema (eestkostja/hooldaja) isikut tõendava dokumendi ärakirja või väljavõtte;
4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
5) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;
6) eelmisest koolist koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja;
7) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakirja;
8) õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis esitab välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

 


3. KOOLI VASTUVÕTMISE ALUSED

3.1. Tallinna Tondi Põhikooli võetakse vastu Rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid ja vabadele õpilaskohtadele ka väljaspool Tallinna elavaid koolikohustuslikke õpilasi.
3.2. Tallinna Tondi Põhikool võtab vastu õpilasi järgmistesse klassidesse:
1) klassid põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel olevatele õpilastele, kellel on kerge intellektipuue;
2) klassid põhiharidust omandavatele toimetulekuõppel olevatele õpilastele, kellel on mõõdukas intellektipuue
3) klassid põhiharidust omandavatele hooldusõppel olevatele õpilastele, kellel on raske või sügav intellektipuue
4) klassid põhiharidust omandavatele lihtsustatud õppel, toimetulekuõppel ja hooldusõppel olevatele õpilastele, kellel on autismispektri häired, kelle erivajadus toob kaasa vajaduse õppida väikeklassis4. KOOLI VASTUVÕTMISE KORD

4.1. Kooli 1. klassi astuda soovijad registreeritakse lapsevanema taotluse ja nõustamiskomisjoni vastava otsuse põhjal alates 01. märtsist. Teistesse klassidesse võib avaldusi esitada aastaringselt, v.a puhkuse ajal juulis.
4.2. Õpilaste kooli vastuvõtmiseks 2.-9.klassi on direktori käskkirjaga moodustatud vastuvõtukomisjon. Vastuvõtukomisjoni kutsub vajadusel kokku vastuvõtukomisjoni esimees. Vastuvõtukomisjon teeb direktorile ettepaneku sisseastuja vastuvõtmise kohta peale vastuvõtukomisjoni toimumist.
4.3. Vastuvõtukomisjonil on õigus:
1) vastavalt vajadusele küsida täiendavaid dokumente (nt eriarsti tõend)
2) viia läbi lisavestlusi, et selgitada õpilase sobivust ja vajadust õppimiseks erivajadustega õpilaste koolis (või olla kaasatud üldhariduskooli)
4.4.Õpilaste vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat/hooldajat suuliselt või vajadusel kirjalikult.
4.5. Vajadusel esitab lapsevanem taotluse õpilase vastuvõtmise kohta õpilaskodusse või pikapäeva rühma.
4.6. Vanema/eestkostja kirjaliku taotluse alusel registreerib kool õpilase Tallinna Tondi Põhikooli nimekirja.
4.7. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul kui vanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult.
4.8. Lapsevanema taotluse ja õppenõukogu otsuse alusel pikendatakse 9. klassi õpilase õppeaega lihtsustatud õppes ühe lisa-aasta võrra, toimetuleku- ja hooldusõppes kuni kolme lisa-aasta võrra. Lisa-aasta taotlused tuleb esitada kooli 9. klassi esimesel poolaastal.
Erandkorras (nt kutseõppeasutusest väljalangemine) võetakse õpilasi lisa-aasta klassi lapsevanema põhjendatud taotluse alusel kuni käimasoleva õppeaasta esimese õppeveerandi lõpuni.
4.9. Kooli ei võeta vastu lapsi, kel on
a) väljendunud neelamisraskused ja esineb pidev aspireerimisoht (koolil on õigus kahtluse korral nõuda neelamisuuringu otsust ja eriarsti kinnitust, et neelamine ei tekita eluohtlikke olukordi);
b) paigaldatud gastrostoom;
c) ravile mittealluv epilepsia, kus krambihood võivad tekitada traumasid;
d) üldtervisliku seisundi tõttu vajadus viibida ainult lamamisasendis ja kes seetõttu vajavad pidevat jälgimist.

 


5. ÕPILASE ÜLEMINEK ÜHEST KOOLIST TEISE

5.1 Õpilase üleminek ühest koolist teise toimub järgmiselt:
1) õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis
5.2 Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
1) välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
2) õpilane, kellel puudub õpinguid tõendav dokument
3) õpilane, kellele on soovitatud õppekava vahetust
4) õpilane, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega
5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisesse klassi. Vanema põhjendatud taotluse ja kooli nõustamisgrupi soovitusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.6. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMISE ALUSED JA KORD

6.1 Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale taotluse alusel:
1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, vajadusel hinnetelehe;
3) koolitervishoiu meditsiiniõde väljastab väljavõtte tervisekaardist;
6.2 Koolikohustusliku õpilase arvab direktor koolist välja arvestades alljärgnevaid punkte:
1) lapsevanema/eeskostja kirjalik taotlus;
2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis;
3) kui õpilane on asunud haridust omandama välisriigi õppeasutuses ja vanem ei ole esitanud 30. juuniks kooli direktorile taotlust õpilase kooli nimekirja jätmise kohta;
4) kui nõustamiskomisjoni otsus ei eelda enam õpinguid antud koolis;
5) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda;
6) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest v.a. koolikohustuslik õpilane;
7) kui õpilasel ilmnevad punktis 4.9 toodud seisundid;
8) õpilase surma korral.
6.3 Koolikohustuslikus eas koolist välja arvatud õpilane jätkab põhihariduse omandamist elukohajärgses koolis või lapsevanema/eeskostja valitud koolis
6.4 Õpilane arvatakse õppenõukogu otsusel koolist välja
1) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused (v.a. lisa-aastal või lisa-aastatel õpinguid jätkavad õpilased) ja talle on väljastatud lõputunnistus;
2) kui õpilane on läbinud lisa-aasta(te) õppekava;

 


7. TALLINNA TONDI PÕHIKOOLI VASTUVÕTU KORRA MUUTMINE

7.1. Kõik muudatused käesolevas korras arutatakse läbi hoolekogus. Tehtud muudatused kinnitab Tallinna Haridusamet

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004