Tallinna Tondi Põhikool

Õpilaskodu on mõeldud õpilastele, kellel ei ole elukoha kauguse või mõne muu põhjuse tõttu (näit. üksikvanem või hooldaja, raske majanduslik olukord peres, piisavate õppimis- ja elamistingimuste puudumine vms.) võimalik iga päev kodus käia.

Õpilaskodu tegutseb õppeperioodil v.a. laupäev ja pühapäev, riiklikud pühad ning koolivaheajad.

Õpilaskodu on avatud esmaspäevast kella 7.30-st kuni reede kella 18.00-ni.

Õpilaskodu paikneb koolihoone III korrusel.

Lapse elamine õpilaskodus on lapsevanemale tasuta.

Õpilaskodus elavaid õpilasi toitlustatakse neli korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode ja õhtusöök).

Õpilaskodusse võetakse õpilasi lapsevanema või eestkostja avalduse alusel kooli direktori käskkirjaga.

Õpilaskodu tegevust juhib kooli direktor. Õpilaskodu personali koosseisu kuuluvad: kasvatajad, abikasvatajad, kasvataja abi öösel.

Õpilaskodus on 3 kasvatusrühma. Rühmad on moodustatud abi- ja toimetulekukooli õpilastest. Rühmade suuruseks on kuni 15 õpilast.

Õpilaskodu elukorraldus määratakse kooli hoolekogu poolt heaks kiidetud ja direktori kinnitatud õpilaste sisekorraeeskirjade, õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga.

Õpilaskodu kodukorra ja päevakava koostamisel on seotud kooli õppe- ja kasvatustöökorraldus õpilastele vajaliku abi ja teenuste osutamisega.

Kasvatusrühma päevik kajastab igapäevast õppe- ja kasvatustööd rühmas ja õpilaste kohaloleku arvestust.

Õpilaskodu kasvatustöö eesmärk on toetada õppetööd ning vajalike igapäevaste toimetulekuoskuste omandamist läbi praktilise tegevuse.

Kasvatusrühma tööplaan ja ühisüritused on planeeritud poolaasta kaupa lähtuvalt kooli üldtööplaanist ja õppetegevuse nädalateemadest.

Õpilaskodu kasvatajal on õigus teha päevakavas muudatusi sõltuvalt vajadusest (v.a. söögiajad ja öörahu), kuid see peab sisaldama järgmiseid etappe:
1) õppetund
2) suunamine huvialaringidesse
3) vaba aja sisustamine
4) värskes õhus viibimine
5) igapäevaoskuste arendamine s.h. töökasvatuslik tegevus

Õpilaskodus elavad õpilased võivad kasvatusrühmast lahkuda ainult kasvataja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Reedeti ja riiklike pühade eelsetel päevadel vastutab õpilaste kojusaatmise eest õpilaskodu peakorrapidaja-kasvataja

Uus asukoht

Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004