Tallinna Tondi Põhikool

95. juubelit tähistanud Tallinna Tondi Põhikool on üks suuremaid erivajadustega laste koole Eestis. Õpetame lihtsustatud õppekava alusel kolmel erineval õppetasemel – lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe ja hooldusõpe.
Koostöös kooli personaliga loome parimad tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks kaasaja muutuvas maailmas. Muutuva õpikäsituse oleme enda jaoks süsteemsemalt lahti mõtestanud ja töötame kogupäevakooli kontseptsiooni suunas.
Meie töö on suunatud tulevikku - peame oma missiooniks julgustada, suunata ja toetada erivajadusega noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.
Oma kooli põhiväärtused oleme sõnastanud ristsõnana, mis on kui väike retsept, kuidas õnnelikuks saada.

S Õ B R A L I K
I S A M A A L I N E
V A S T U T U S T U N D L I K
S Ä Ä S T E V
H O O L I V
S I I R A S
V I I S A K A S
 Aine / Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisaõpe

 Eesti keel   7 9 8 8 7 6 6 6 6 Eesti keel 3
 Matemaatika 5 5 5 5 5 5 4 5 5 Matemaatika 3
 Inimeseõpetus  1 1 1 2 2 2 2 2 1 Perekonnaõpetus 2
 Loodusõpetus 1 1 2 2 2 4 4 4 4  Psühholoogia 1
 Ajalugu - - - - 1 2 2 1 Majanduse alused 1 
 Inglise keel  - - - - 2 1 1 1 1 Inglise keel 1
 Muusika   1 1 1 1 1 1 1 1 1 Muusika 1
 Kunstiõpetus  1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tööõpetus / Käsitöö 2
 Kehaline kasvatus 2 2 3 2 2 2 2 2 2 Kehaline kasvatus 2
 Tööõpetus 2 2 2 2 - - - - - Kunstiõpetus 2
 Käsitöö / Puutöö - - - 2 2 2 3 5 Puhastus ja koristus 6
 Kodundus - - - - 2 2 2 2 2 Kokandus 3
 Keskkonnaõpetus  - - - - - 1 1 1 1 Keskkonnaõpetus 1
 Arvutiõpetus  - - - - 1 1 1 1 1 Teabemeedia 1
 Tants - 1 1 1 - - - - - Tants 1
 Draama - - 1 1 1 - - - -  
 Nädalakoormus 20  23 25 25 28 30 30 32 32 30

 

Valikõppeained ja valiku põhimõtted:

  • 3.-4. klassis on valikaineks tants ja draama
  • 5. klassis on valikaineks draama ja arvutiõpetus
  • 6.-9. klassis on valikaineteks arvutiõpetus ja keskkonnaõpetus

Alates 4. klassist korraldatakse poistele ja tüdrukutele kehalise kasvatuse tunnid eraldi.

Võõrkeele õpetus algab lihtsustatud õppes 5. klassist. Valitud võõrkeeleks on inglise keel.

Tööõpetuse õppesuunad on:

  • puu- ja metallitöö või käsitöö (arvestatakse õpilaste soolist jaotuvust, soovi ja võimekust)
  • kodundus

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004