Tallinna Tondi Põhikool

I Arengukava ja selle elluviimine


1) Kooli arengukava on koostatud 2005-2010.a.
Sisehindamise käigus sai analüüsitud ka arengukava. Jätkuvalt on vajadus õpi- ja töökeskkonna parandamise järele.
Väga hästi on arenenud IT valdkond – võtsime osa 2 Tiigrihüppe projektist ja mõlemad kiideti heaks. Need on „Õppiv tiiger meie koolis 2009“ ja „Innovaatiline kool 2010“.
Õppekava arendamises oli väga edukas Comeniuse alternatiivse kommunikatsiooni 3-aastane projekt, mille käigus saadi kinnitust, et meie valitud meetod kommunikatsioonis on õige.
Käivitusid ka uued projektid „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ ja uus looduskaitseteemaline Comeniuse projekt.

2) Sisehindamine ja enesehindamine
Meie kooli sisehindamissüsteemi oleme arendanud pidevalt ja kasutanud selle tulemusi ka kandideerimisel kvaliteedi auhindadele.
Koostasime „Tallinna I Internaatkooli sisehindamise nõustamise tagasisidearuande“ ja esitasime REK-i hindajatele.
Raport sai kõrge hinnangu ja järgmiseks sisehindamise nõustamise taotluse esitamise tähtajaks otsustati määrata alles 01.01.2015.a.. Väga hea tulemus rõõmustas kogu kollektiivi.


II Personali juhtimine

Tallinna I Internaatkooli personal on professionaalne ja valmis edasiarenguteks. Kool on ka praktikabaasiks eripedagoogika üliõpilastele. Hoolduskool moodustas meeskonna, kes käis professionaalset nõu andmas Gruusias ja Aserbaidžaanis. Koolitusi oma kogemuste edasi levitamiseks tehti ka mitmel pool Eestis.
Hästi toimisid ka sisekoolitused, kus kolleeg, kes oli kuulnud huvitavat koolitustel, edastas selle kolleegidele.
Viisime sisse ka praktika, et ühe koolitüübi õpetajad külastavad teise koolitüübi tunde. Tihedamat koostööd oleks vaja veel teha kooliosal õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvatajatega.
2009/2010 õ. a. kasutasime töötajate motiveerimiseks lisapuhkepäevade andmist ja peale tööd erinevate hobiringide tööst osavõtmist/juhendamist.

 

III Õppe- ja kasvatustegevus ja õpikeskkond

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lähtub kool õpilaste individuaalsetest vajadustest ja arengutasemest. Väga soositud on IÕK-de koostamine õpilaste arengust lähtuvalt.
Edukalt on kõikides koolitüüpides tööle läinud PÕK klassid valmistades neid paremini ette iseseisvaks eluks.
Tugiteenuste pakkumine on ülimalt tähtis meie koolis. Lisaks kooli võimalustele oleme kasutanud MTÜ „Meie Lapsed“ rehabilitatsioonimeeskonna teeneid vastavalt plaanidele ja võimalustele. Õppetööd toetavana on väga populaarne huviringidest osavõtmine. Lapsi ja ka õpetajaid ning vanemaid innustab näitustel esinemine, laulu- ja draamavõistlustest osavõtmine.
Väga menukas on ka meie oma initsiatiivil korraldatud projekt „Valgega valgele“. Tänavu toimus see Tallinna Botaanikaaias ja oli rahvusvaheline.


IV Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

2009/2010 õ. a. võtsime agaralt osa integratsiooniprojektidest, millest edukaim oli lõimumisprojekt koos Õismäe kooliga.
Tihenenud on koostöö hoolekogu ja MTÜ „Meie Lapsed“ liikmetega. Aktiivselt oleme kaalunud kõikide tudi- ja toetussüsteemide kasutamist. Eriti hea oli, et käivitus viimaks projekt „Lapsehoiu teenus hariduslike erivajadustega õpilastele koolivaheaegadel“. Vanemad võtsid selle teenuse väga hästi vastu.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004