Tallinna Tondi Põhikool

1. Erivajadustega õpilaste õpetamise ja arendamise töös vajalike õppe-metoodiliste vahendite süstematiseerimist alustasime elektrooniliselt. Selle töö paremaks reguleerimiseks seadsime sisse ainejuhtide juhtimisel moodustunud üksused. Kogunes hulgaliselt materjali, mida saab edaspidigi kasutada õppetöös.
Valmimas on seksuaalõpetuse õpik ja töövihik mõõduka vaimupuudega õpilastele, mida saab sellel õppeaastal katsetada.

2. Infotehnoloogia vallas oleme kogu kooliga ühinenud e–kooli. Tagasiside on hea.
Kõikides klassides on internetiühendus ja kasutamiseks arvuti.
Projekti raames saime ka ühe puutetahvli, mis on ilmselt tulevikus vajalik teisteski klassides.

3. Õpilastega seotud tegevustest on väga tähtsad meie koolis toimunud Eesti Eriolümpia kevadised võistlused kogu vabariigi erivajadustega laste koolidele. Saime selle ürituse läbiviimisega hästi hakkama ja edaspidiseks hulgaliselt kogemusi suurürituste organiseerimisel.
Suure kõlapinna saavutas ka koolidevaheline kunstiprojekt „Valgega valgele ehk värviliselt“, millest võttis osa õpilasi mitmetest koolidest. Kaasatud olid ka koolid välismaal ja venekeelse õppekeelega koolid.
Häid saavutusi said õpilased mitmetelt spordivõistlustelt, muusikaüritustelt ja ülevabariigiliselt draamaürituselt „Savilind“

4. Personali arendamisel oleme lõpetanud järjekordse eripedagoogika-alase täiendkoolituse (160 tundi), mille käigus laekus väga huvitavaid eripedagoogika-alaseid lõputöid.
Käivitunud on uus koolide vaheline koolitusprojekt, mille põhikoolitajad on Soomest.

5. Töö- ja õpikeskkonna parandamisel oleme teinud ulatusliku kapitaalremondi õpilaskodus ja täitnud tuleohutusnõuetega kaasnevaid ettepanekuid. Uue ilme on saanud koridorid ja eriti viletsas olukorras olnud klassid.
Käivitus prügimaja projekt, et õpilased õpiksid prügi sorteerima ja keskkonda hoidma.

6. Koostöös partner asutustega on õnnestunud pimedate laste klass üle viia parematesse tingimustesse Päevakeskusesse KÄO.

7. Kõik õpilased, kelle vanemad soovisid, et nende lapsed jätkavad kutseomandamist jätkuõppes, said omale õpilaskohad. Lisaks avasime meie koolis pikendatud õppetöö klassi soovijatele.
Töö lastevanematega on tihenenud ja õpilase arengurühmad on arutanud koos vanematega nende arendamise ja õpetamise võimalusi

8. Huvitegevuse ringidest võtab osa enamik meie õpilasi. Ringid töötavad plaanide kohaselt ja tagasiside on olnud väga hea. Ringide tööst oleme saanud hea ülevaate näitustel, kontsertidel, ülevabariigilistel üritustel.
Meie kooli õpilased on käinud väga palju üritustel väljaspool kooli (kinos, teatris, näitustel, õppekäikudel).

9. Väliõppe raames on toimunud töö- ja puhkelaagrid Riguldis sügisel, kevadel ja suvel.
IKT – kogu kool on ühinenud e-kooliga.

10. Koostöö kooli hoolekoguga on laabunud. Kaasa on haaratud kõikide koolitüüpide esindajad. Tänu MTÜ „Meie lapsed“ oleme suutnud suvistele laagritele saada sponsorite abi.
Väga hästi on sujunud sügisene perepäev, mille käigus korrastati koolimaja ümbrust ja tutvuti rehabilitatsiooni keskus „Adel“ tööga.

11. Maine kujundamisel on jätkunud Avatud Uste Päevade üritused, millest osavõtt võiks olla suurem, kuid õppe- ja arendustööst meie koolis huvitatud on saanud informatsiooni.

12. Osale kooli territooriumile on rajatud WiFi ala. WiFi võrk kuulub linnale ja see on tasuline. Kasutada võivad kõik huvilised, kes pileti lunastavad.
Meie kooli tegemisi on kajastanud Eesti Päevaleht, Eesti Televisioon.
Tallinna I Internaatkool on avatud ja arenev haridusasutus ning erivajadustega lastele väga vajalik.

tallinn logo 200

Uus koolimaja

Uue koolimaja uudised


uus koolimaja


Alates 01.09.2018 asume uue koolimaja ehituse perioodil asenduspinnal aadressil
Vilde tee 69, Tallinn.

Tuisu osakond on endiselt aadressil Tuisu 20.

Üritused

Pole sündmusi

Projektid

Tunnustused

Uuenev haridusasutus 2016
Parim koostööprojekt 2016
Parim koostööprojekt 2015 eripreemia
Turvaline kool 2014 III koht
Loodussõbralik kool 2013
Innovaatiline tegu 2012
Parim lõimumisprojekt 2012 II koht
Sõbralik koolisöökla 2011 III koht
Parim lõimumisprojekt 2010
Parim personaliprojekt 2008
Hästi juhitud kool 2006
Hea huvitegevusega kool 2004